تماس با معاون تحقیقات و فناوری

سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، معاونت تحقیقات و فناوری

02333451336

p_kokha@yahoo.com