فرم های گزارش ناظر و نماینده شورای پژوهشی از طرحهای تحقیقاتی

فایل های «نمونه گزارش ناظر از تأييد روند اجراي طرح تحقيقاتي» و «نمونه گزارش نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه از ارائه گزارش نهایی طرح تحقيقاتي» در زیر قابل دانلود می باشد

نمونه گزارش ناظر از تأييد روند اجراي طرح تحقيقاتي

نمونه گزارش نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه از ارائه گزارش نهایی طرح تحقيقاتي