فرم پروپوزال کمیته تحقیقات دانشجوئی

به استحضار می رساند به منظور چابک سازی فعالیت های پژوهشی دانشجویان، من بعد در تمام مقاطع تحصیلی از فرم جدید پروپوزال استفاده شود.

فرم جدید پروپوزال دانشجوئی