اعضاء مرکز
 

اعضاء مرکز (بر اساس حروف الفبا)

1-    دکتر عباسعلی ابراهیمیان

2-    دکتر حسن بابامحمدی

3-    دکتر فاطمه پاک­نظر

4-    دکتر نعمت ا.. ستوده

5-    دکتر محسن سلیمانی

6-     دکتر محمد رضا عسگری

7-    دکتر حسام الدین عسکری مجد آبادی

8-    دکتر سیف ا.. علایی

9-    دکتر علی فخر موحدی

10-   دکتر علی اصغر قدس

11-   دکتر منیر نوبهار

12-   دکتر ملیحه یارمحمدیوابستگی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

Affiliation

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 471 
© 2014 - 2014 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان