معاونت تحقیقات و فناوری

بازدید هیات دانشگاهی قرقیزستانی از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

آقای دکتر Keneshbeck Yrysov معاون آکادمی پزشکی قرقیزستان، آقای دکتر Zhanibek Muratov رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اوش قرقیزستان، آقای دکتر کوخایی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر صفری، مدیر امور بین الملل دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 27 آذر 98 از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

آقای دکتر Keneshbeck Yrysov معاون آکادمی پزشکی قرقیزستان، آقای دکتر Zhanibek Muratov رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه اوش قرقیزستان، آقای دکتر کوخایی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و آقای دکتر صفری، مدیر امور بین الملل دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 27 آذر 98 با حضور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه از این مرکز بازدید به عمل آوردند.

این هیات از محصولات شرکت مرهم امید بهبود، شرکت دانش بنیان نقش جبه پارس و گروه دانش پزشکی بازدید نمودند.

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی