مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان

هفتاد و ششمین جلسه شوراي پژوهشی بيمارستان كوثر

هفتاد و ششمین شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ٢/٧/98 برگزار شد.

هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 2/7/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر عبداله پور، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سرابی، دکتر سلطانی کرمانشاهی، دکتر حسین زاده، دکتر مونسان، دکتر یارمحمدی و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

 

پورپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر ستاره سلطانی  به شماره 12_ 7 پایان نامه اینترنی عطیه قدس،  با عنوان " بررسی اثر محل تزریق بوتاکس (سم بوتولینیوم) در درمان فیشر آنال مزمن  در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر سمنان،1399-1398"

پورپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر محمد فروزش فرد  به شماره  30_122  پایان نامه اینترنی امیررضا رحمانیان،  با عنوان " بررسی اندازه­ی پایه­ی اکسیمتری مغزی و عوامل تاثیرگذار بر آن در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق كرونري مراجعه­کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 98-1397"

کلمات کلیدی