مرکز توسعه تحقیقات بالینی کوثر سمنان

هفتاد و پنجمین جلسه شوراي پژوهشی بيمارستان كوثر

هفتاد و پنجمین شورای پژوهشی بیمارستان کوثر در تاریخ ١٢/٦/98 برگزار شد.

 

هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان کوثر مورخ 12/6/98   در ساعت  30 / 11  صبح  با حضورآقایان: دکتر میر محمد خانی، دکتر قدس، دکتر اردستانی، دکتر بهارلو، دکتر سرابی، دکتر مونسان، دکتر یارمحمدی و  همتی در محل دفتر واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید و موارد مطرح شده ذیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

پورپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر فرید حیدری  به شماره 433_ 4 پایان نامه اینترنی الناز محمد خویی،  با عنوان " بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل خطر آن در بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان کوثر سمنان طی سال های 1394 تا 1397"

 

 

 

پورپوزال پایان نامه به راهنمایی دکتر حمید رضا همتی  به شماره   8_66 پایان نامه اینترنی فاطمه آقا محمد لو،  با عنوان "بررسی فشار کاف لوله تراکوستومی و لوله تراشه در بیماران تحت ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان کوثر سمنان در سال 98 "

کلمات کلیدی