معاونت تحقیقات و فناوری

بیانیه موسسه نیماد در پاسخ به شبهات ایجاد شده در فضای مجازی

بیانیه موسسه نیماد در پاسخ به شبهات ایجاد شده در فضای مجازی

در چند هفته اخیر شبهاتی در خصوص عملکرد مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در فضای مجازی و از طرف گروهی خاص مطرح شده است. لذا مؤسسه نیماد در پاسخ به این شبهات جهت تنویر افکار جامعه پژوهشگران علوم پزشکی کشور، بیانیه خود را صادر نموده است که در فایل پیوست می باشد.

بیانیه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)

کلمات کلیدی
مهندس علیرضا عمادی
تهیه کننده:

مهندس علیرضا عمادی