اختراعات بین المللی دانشگاه

 

 

1

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

آقای محسن احمدی

آقای آرش خجسته

آقای سید فرزاد آقداشی

 

 

29 / 4 / 1396

 

Determining the internal structure of a bone