جهت دریافت فرم اظهارنامه تعارض منافع اعضای کمیته­ اخلاق در پژوهش­های زیستپزشکی دانشگاه اینجا کلیک نمائید.