لیست اعضای کمیته ی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

با کد اختصاصی IR.SEMUMS.REC

 

سطح کمیته

سمت

نام و نام خانوادگی

رشته / مدرک تحصیلی

سمت دانشگاهی / سازمانی

مرتبه علمی

 

کمیته دانشگاهی

رییس

دکتر نوید دانایی

فوق تخصصی طب نوزادی

  سرپرست دانشگاه

دانشیار

دبیر

دکتر پرویز کوخایی

دکترای ایمونولوژی

معاون تحقیقات و فناوری

استاد

پژوهشگر 1

دکتر فرهاد ملک

فوق تخصص ریه

عضو هیات علمی

دانشیار

پژوهشگر 2

دکتر فاطمه احسانی

دکترای فیزیوتراپی

عضو هیات علمی

دانشیار

پژوهشگر 3/ اخلاق پزشکی

دکتر محمدرضا عسگری

دکترای پرستاری

عضو هیات علمی

دانشیار

متخصص آمار / اپیدمیولوژی

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای اپیدمیولوژی

مسئول مطالعات کارآزمایی بالینی

دانشیار

متخصص اخلاق پزشکی

دکتر حسام الدین ریاحی

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

 

 

روحانی

دکتر  حسین رضاپور

معارف اسلامی

عضو هیات علمی گروه معارف

استادیار

حقوقدان

 

آقای احمد صدیقی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

رییس اداره حقوقی

-

نماینده جامعه

خانم احترام اردستانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

نماینده جامعه

-