لیست اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان

با کد اختصاصی IR.SEMUMS.REC

سطح کمیته

سمت در کارگروه اخلاق

نام و نام خانوادگی

رشته / مدرک تحصیلی

سمت دانشگاهی / سازمانی

مرتبه علمی

 

کارگروه دانشگاهی

رییس

دکتر کامران قدس

فوق تخصص جراحی قلب

رئیس دانشگاه

دانشیار

دبیر

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای اپیدمیولوژی

معاون تحقیقات و فناوری

دانشیار

عضو اصلی کارگروه اخلاق

دکتر رزیتا هدایتی

دکترای فیزیوتراپی

معاون آموزشی

دانشیار

پژوهشگر 1

 

دکتر فرهاد ملک

فوق تخصص ریه

عضو هیات علمی

دانشیار

پژوهشگر 2

 

دکتر فاطمه احسانی

دکترای فیزیوتراپی

عضو هیات علمی

دانشیار

پژوهشگر 3

 

دکتر عابدین وکیلی

دکتری فیزیولوژی

عضو هیات علمی

استاد

اخلاق پزشکی

دکتر محمدرضا عسگری

دکترای پرستاری

عضو هیات علمی

دانشیار

متخصص آمار / اپیدمیولوژی

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای اپیدمیولوژی

مسئول مطالعات کارآزمایی بالینی

دانشیار

متخصص اخلاق پزشکی

دکتر حسام الدین ریاحی

دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

عضو مشاور

 

روحانی

دکتر  حسین رضاپور

معارف اسلامی

عضو هیات علمی گروه معارف

استادیار

 

حقوقدان

 

آقای احمد صدیقی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

-

-

نماینده جامعه

خانم احترام اردستانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

-

-

 

عضو  مشاور

 

دکتر اسحاق رحیمیان بوگر

 

دکتری روانشناسی

-

-