ترکیب اعضای کمیته ی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

با کد اختصاصی IR.SEMUMS.RES

سطح کمیته

سمت

نام و نام خانوادگی

رشته / مدرک تحصیلی

سمت دانشگاهی / سازمانی

مرتبه علمی

کمیته دانشگاهی

رییس

دکتر نوید دانایی

فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد

  سرپرست دانشگاه

دانشیار

دبیر

دکتر پرویز کوخایی

دکترای ایمونولوژی

معاون تحقیقات و فناوری

استاد

حقوقدان

آقای احمد صدیقی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

رییس اداره حقوقی

-

روحانی

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی

سطح دو حوزه

معاون دفتر نهاد رهبری

-

متخصص آمار / اپیدمیولوژی

دکتر مجید میرمحمدخانی

دکترای اپیدمیولوژی

مسئول مطالعات کارآزمایی بالینی، کوهورت و ثبت بیماری ها

دانشیار

متخصص اخلاق پزشکی

دکتر محمدرضا عسگری

دکترای پرستاری

عضو هیات علمی

دانشیار

نماینده جامعه

خانم احترام اردستانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

نماینده جامعه

-

پژوهشگر 1

دکتر فرهاد ملک

فوق تخصص ریه

عضو هیات علمی

دانشیار

پژوهشگر 2

دکتر فاطمه احسانی

دکترای فیزیوتراپی

عضو هیات علمی

دانشیار

 

پژوهشگر 3

دکتر اسماعیل مشیری

دکترای سیاست گذاری سلامت

عضو هیات علمی

استادیار