نوع و تاریخ مشاوره های پژوهشی

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

آخرين رشته تحصيلی

نوع ارائه مشاوره

تاریخ

E-mail

تلفن همراه

1

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

آمار و اناليز داده ها

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 10 تا 30/11 صبح

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

2

دکتر مجید میرمحمد خانی

متخصص اپیدمیولوژی

اپيدميولوژي و متدولوژي

سه شنبه

ساعت 11 تا 13

 

Majidmirmohammadkhan@yahoo.com

09125317634

3

خانم سمیه کاشیان

کارشناس علوم اطلاعات و دانش شناسی

جستجوی  منابع

شنبه الی چهارشنبه

ساعت 11 تا 13

So.kashian@gmail.com

09124311461

4

 خانم مریم همتی

کارشناس ارشد روانشناسی

پروپوزال نويسی- قوانین و مقررات پژوهشی

شنبه الی چهارشنبه

ساعت 11 تا 13

Maryam.Hemati.B60@gmail.com

09123319067

5

دکتر داریوش پهلوان

متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

مقاله نويسی

شنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 12

dpahlevan@yahoo.com

 

09122313116

6

محمدرضا رضوی

کارشناس ارشد پرستاری

ويرايش مقالات به زبان انگليسی

دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 11 تا 13

Mrr1477@yahoo.com

09194771479

7

علیرضا عمادی

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

سابميت و پیگيری چاپ مقالات

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 11 تا 13

Are20935@semums.ac.ir

09127312407

8

علیرضا عمادی

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

مشاور امور کامپیوتری

یکشنبه و سه شنبه

ساعت 11 تا 13

Are20935@semums.ac.ir

09127312407