لیست برنامه مشاوره در مرکز توسعه تحقیقات بالینی

معاونت پژوهشی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

آخرين رشته تحصيلی

نوع ارائه مشاوره

تاریخ

E-mail

تلفن همراه

1

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

آمار و اناليز داده ها

همه روزه

14-12

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

2

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

اپيدميولوژي و متدولوژي

همه روزه

14-12

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

3

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

جستجوی منابع

همه روزه

14-12

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

4

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

پروپوزال نويسی- قوانین و مقررات پژوهشی

همه روزه

14-12

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

5

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

مقاله نويسی

همه روزه

14-12

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

7

فاطمه

تقی پور

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

سابميت و پیگيری چاپ مقالات

همه روزه

14-12

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600

8

فاطمه

تقی پور

کارشناس کامپیوتر و نرم افزار

مشاور امور کامپیوتری

همه روزه

14-12

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600