جهت مشاهده و دریافت برنامه عملیاتی سال 1402 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کلیک نمائید.