تاریخچه تشکیل مرکز توسعه تحقیقات بالینی

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس مراکز و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زير نظر معاون پژوهشي بيمارستان ها تشکیل گردید.

در همین راستا با تصویب آیین نامه و اساس نامه تاسیس مراکز و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در چهارصدوسی و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مورخ 93/2/8، مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از ابتدای مرداد ماه سال 1393 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان آغاز کرد.