نام واحد: دفتر ثبت بیماری ها و داده های نظام سلامت  دانشگاه علوم پزشكی استان سمنان

نشاني : .......

تلفن: ........

فاکس: ......