نام واحد: دفتر مطالعات کوهورت دانشگاه علوم پزشكی استان سمنان

نشاني : سمنان، مرکز بهداشت تدین، مرکز کوهورت نوزادان

تلفن:........