تماس با مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

آدرس: سمنان- شهرک گلستان- بلوار امین- بیمارستان کوثر- صندوق پستی 99951-35198

رئیس مرکز: آقای دکتر امیر سرابی

crdu@semums.ac.ir

رایانامه:

داخلی 2050

02333437821-25

تلفن:

023-33437837

دورنگار: