سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، معاونت تحقیقات و فناوری

02333451336

02331052121

majidmirmohammadkhani@yahoo.com