دکتر علیرضا دهدشتی

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت

شماره تماس: 02331052118

ایمیل: dehdashti@semums.ac.ir

 


خانم مارال همتی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و تجاری سازی

شماره تماس: 02331052118، 09198566425

ایمیل: m.scientist1993@gmail.com


آقای عبدالوهاب مشتاقیان

کارشناس مرکز رشد و فناوری

شماره تماس: 02331052116، 09113522994

ایمیل: vahabmoshtagh@gmail.com