خانم دکتر آنا عبدالشاهی 

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت

شماره تماس: 02331052112

ایمیل: ana.abdoshahi@gmail.com


خانم مارال همتی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و تجاری سازی

شماره تماس: 02331052115، 09198566425

ایمیل: m.scientist1993@gmail.com


آقای عبدالوهاب مشتاقیان

کارشناس مرکز رشد و فناوری

شماره تماس: 02331052116، 09113522994

ایمیل: vahabmoshtagh@gmail.com