دکتر مجید اسلامی

استادیار باکتری شناسی

Tel: 023 33451336

31052123 023

رایانامه: m.eslamisemums.ac.ir

کارنامه علمی (CV)