دکتر مرجان مومنی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

Tel: 023 33451336

31052118 023

رایانامه: mmomeni386@semums.ac.ir

کارنامه علمی (CV)