دکتر آنا عبدالشاهی

دانشیار علوم و صنایع غذایی

Tel: 023 33451336

31052112 023

رایانامه: ana.abdoshahi@gmail.com

کارنامه علمی (CV)