دکتر مجید میرمحمدخانی

پزشک و متخصص اپیدمیولوژی

دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

majidmir@semums.ac.ir

کارنامه علمی (CV)