کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر اساس دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کارگروه های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی  با هدف حفاظت از حرمت، حقوق، سلامت و ایمنی شرکت کنندگان در پژوهش و پژوهشگران و رعایت عدالت در توزیع منافع و خطرات بالقوه ناشی از پژوهش تشکیل شده است. با توجه به اهمیت رعایت جنبه های اخلاق در پژوهش و حفظ حقوق آزمودنی ها برای انجام هرگونه فعالیت پژوهشی اعم از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارا بودن مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه الزامی است.

تمامی طرح های پژوهشی و پایان نامه های مقاطع تحصیلی دانشگاه که در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)ثبت شده اند از لحاظ جنبه های رعایت حقوق آزمودنی ها غربالگری می شوند. اجرای طرح هایی که در این غربالگری مورد تایید اخلاقی قرار می گیرند بلامانع است.

 

اهداف کارگروه اخلاق در پژوهش

1. رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش های کیفی، تولیدی، علوم پایه، مداخله ای، کارآزمایی بالینی، اپیدمیولوژیک تحلیلی، اپیدمیولوژیک توصیفی و طرح های مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی یا درمانگاهی

2. مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

3. حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

4. پیشگیری از اجرای طرح های تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی

5. ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی و حقوقی در تحقیقات

 

کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ناهید هوشمند مطلق
 
مدرک: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه
 
تلفن: 02333441022  داخلی 2114
 
ایمیل: hushmand1020@yahoo.com