دستور العمل استفاده از آزمايشگاه هاي مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني

اين دستورالعمل مشتمل بر 10 ماده به منظور استاندارد سازي نحوه استفاده از آزمايشگاههاي مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني (كه در اينجا
مركز ناميده ميشود) دانشگاه علوم پزشكي سمنان (در اينجا دانشگاه ناميده مي شود) جهت نهادهاي برون دانشگاهي و درون دانشگاهي با اهداف آموزشي و پژوهشي در جلسه شوراي پژوهشي مركز تدوين و تصويب گرديد.

ماده 1) متقاضيان نهادهاي برون دانشگاهي كه درخواست استفاده از امكانات آزمايشگاهي مركز را دارند بايد درخواست رسمي خود را از بالاترين مقام
نهاد مربوطه به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارائه و پس از كسب موافقت و انعقاد قرار داد همكاري با دانشگاه با معرفينامه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه به همراه طرح و پروپوزال تحقيقي خود جهت هماهنگي به مركز مراجعه نمايند.


ماده 2) متقاضيان نهادهاي درون دانشگاهي پس از نصويب طرح و پروپوزال تحقيقاتي خود در شوراي پژوهشي مركز و دانشگاه مجاز به استفاده از
آزمايشگاه هاي مركز براساس ضوابط مركز هستند


ماده 3) متقاضي بايد يك نفر از اعضاي هيات علمي مركز را بعنوان مشاور طرح پژوهشي و ناظر بر كيفيت فعاليت در آزمايشگاه هاي مركز در پروپوزال خود ارائه و به مركز معرفي نمايد.


ماده 4) مجري و متقاضي اجراي طرح خود مسئول اجراي انجام آزمايشهاي مربوط به طرح تحقيقاتي بوده و در تمام مدت مراحل انجام آزمايشات حضور وي در مركز ضروري است

تبصره الف: شروع و انجام آزمايشات منوط به ارائه تائيديه كميته اخلاق است

تبصره ب: مجري موظف به رعايت شئونات اسلامي و طرح انطباق در هنگام انجام آزمايشات است


ماده 5) استفاده از زمانهاي خالي آزمايشگاههاي مركز با هماهنگي كارشناس مركز بوده و متقاضيان موظفند كه قوانين مركز را در خصوص نحوه
استفاده از آزمايشگاه رعايت كنند


ماده 6) متقاضيان مسئول حفظ و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه مورد استفاده بوده و در صورت ايجاد خسارت، موظف به جبران هرينه هاي تعمير و خسارت وارده هستند


ماده 7) ساعات استفاده از آزمايشگاههاي مركز در ساعات اداري از ساعت 8 صبح تا 2 بعد ازظهر بوده كه در صورت نياز به استفاده از زمانهاي بعدازظهر، حضور همكار هيات علمي طرح در مركز ضروري است

تبصره الف: در صورت استفاده از ظرفيتهاي خالي آزمايشگاههاي مركز در ساعات خارج از وقت اداري، متقاضي موظف است كه اضافه كار خدمه مركز را طبق ساعت ايستاده پرداخت كند.

 

ماده 8) مجري طرح قبل از شروع آزمايشات، تجهيزات مورد نياز را از كارشناس مركز تحويل گرفته و موظف است كه در پايان آزمايشات، تمامي تجهيزات را سالم تحويل كارشناس مسئول آزمايشگاه مركز دهد.

تبصره الف: مجري اجازه تدارد كه تجهيزات آزمايشگاه به بيرون مركز منتقل نمايد


ماده 9) مجري موظف است كه در مقالات منتشره از پروژه پژوهشي خود، نام عضو هيات علمي مركز همكار طرح را به همراه affiliationوي جزو نويسندگان مقاله حاصل از طرح پژوهشي آورده و مركز را به عنوان محل انجام پژوهش در مقاله خود با فرمت زير معرفي كند.

فرمت فارسي:

مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

فرمت انگليسي:

Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Smenan, Iranماده 10) مجري موظف است بابت استفاده از آزمايشگاه هاي مركز مبالغي را به شرح جدول زير بابت هر مورد (Case) استفاده از آزمايشگاههاي مركز پرداخت نمايد.

 

رديف

نام آزمايشگاه

هزينه آزمايش به ازاي هر مورد به ريال

1

التراسونوگرافي

100000

2

تعادل بايودكس

100000 

3

گشتاور ايزوكينتيك عضلات اندام فوقاني و تحتاني

200000 

4

فيزيولوژي ورزش (گازهاي تنفسي)

150000

5

كينزيولوژي الكتروميوگرافي

200000 

الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي باليني

200000 

آناليز حركت همراه با صفحه نيرو

400000 

8

آزمايشگاه تعادل با صفحه نيرو (Force plate)

200000 

 

تبصره الف: استفاده همزمان از دو آزمايشگاه، مشمول 30% تخفيف كل هزينه ميگردد.

تبصره ب: مجري ميتواند 50% هزينه را قبل از شروع و 50% مابقي را قبل از شروع نيمه دوم طرح پرداخت نمايد.

تبصره ج: مبالغ پرداخت به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه صورت گرفته كه جهت بازسازي، تهيه مواد مصرفي و تعميرات مورد استفاده قرار ميگيرد


اين دستورالعمل مشتمل بر 10 ماده و 7 تبصره در شوراي پژوهشي مركز در تاريخ 11/02/94 تدوين و تصويب گرديد.