معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان کوثر

 دکتر محمد امیر سرابی

  • فوق تخصص خون و سرطان بالغین
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • استادیار گروه هماتولوژی