- نظارت و پیگیری امور مربوط به مجلات علمی دانشگاه

- برنامه ریزی و حمایت از چاپ مقالات توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و تدوین آیین نامه های مرتبط

- نظارت و برنامه ریزی در خصوص امور مربوط به برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه های پژوهشی در سطح دانشگاه

- انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و کنگره های داخل و خارج کشور اعضای هیئت علمی

- نظارت بر امور کمیته ی تحقیقات دانشجویی

- دبیری شورای انتشارات دانشگاه و تدوین آیین نامه های مرتبط

- نظارت بر اداره ی علم سنجی دانشگاه و رصد فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه

- پیگیری دسترسی کاربران دانشگاه  به منابع علمی الکترونیک و کتب