- نظارت بر نگهداری، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ها ی مختلف معاونت تحقیقات و فناوری
 
- پایش پیوسته وضعیت دانشگاه در سامانه های مختلف نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)
 
-  مدیریت سامانه علم سنجی دانشگاه و نظارت بر پروفایل های مرتبط
 
-  ارایه گزارش های تحلیلی از وضعیت علم سنجی دانشگاه در مقاطع ۶ ماه 
 
-  هماهنگی لازم با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
 
- نظارت بر وب سایت های زیر مجموعه ی معاونت تحقیقات و فناوری