اهم وظایف دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه

1-پیگیری در جهت استخراج اولویت های تحقیقاتی صنعتی و فناوری استان و ارائه آن به محققین دانشگاه

2-تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و آشنایی آنها با فن بازاریابی پژوهش

3-حمایت در جهت تجاری سازی و تبدیل نوآوری ها، اختراعات و دستاوردهای تحقیقاتی کاربردی به محصولاتی در حوزه فناوری های پیشرفته

4-حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک ها، پارک های علمی و مراکز رشد

5-پیاده سازی قوانین و بخشنامه های مرتبط با حمایت از شرکت های دانش بنیان براساس وظایف محوله

6-پیگیری امور مربوط به ثبت اختراع محققین دانشگاه در بانک های اطلاعاتی داخلی و جهانی

7-حمایت از ایده های نوین در زمینه های تولید نرم افزارها و سخت افزارها و تجهیزات پزشکی

8-پیگیری در جهت صدور مجوز فعالیت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

9-ارزشیابی مراکز رشدو  فناوری فعال در حوزه سلامت در سطح دانشگاه

10-نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در چارچوب آئین نامه ها

11-حمایت از برگزاری سمینارها و کارگاه های منطقه ای در جهت حمایت از تجاری سازی محصولات به ثبت رسیده در مراکز رشد فناوری