اهم وظایف مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

-         تهیه پیش‌نویس‌آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن ها پس از تصویب
-         دبیری شورای پژوهشی دانشگاه، تنظیم دستور جلسات و تدوین مصوبات این شورا
-         دبیری کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه، تنظیم دستور جلسات و تدوین مصوبات این شورا
-         ابلاغ صورت جلسات پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی
-         پیگیری امور مربوط به طرح‌های تحقیقاتی محققین دانشگاه بر اساس دستوالعمل‌های موجود (شامل: تصویب طرح، تنظیم هزینه‌ها، انعقاد قرارداد، تمدید مدت، و تسویه حساب)
-         تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها با کمک واحدهای مربوطه
-         نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی مصوب از طریق ناظرین طرح‌های تحقیقاتی
-         تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه بر اساس نیازها و امکانات موجود
-         ارائه خدمات و نظارت بر قراردادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی دیگر
-         نظارت و پیگیری بر امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه