اهم وظايف مديريت توسعه پژوهش، ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي

-         تهیه پیش‌نویس‌آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی به منظور طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آن ها پس از تصويب
-         دبیری شورای پژوهشی دانشگاه، تنظیم دستور جلسات و تدوین مصوبات این شورا
-         دبیري کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه، تنظیم دستور جلسات و تدوین مصوبات این شورا
-         ابلاغ صورت جلسات پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی
-         پيگيري امور مربوط به طرح‌هاي تحقيقاتي محققين دانشگاه بر اساس دستوالعمل‌هاي موجود (شامل: تصويب طرح، تنظيم هزينه‌ها، انعقاد قرارداد، تمديد مدت، و تسويه حساب)
-         تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها با کمک واحدهای مربوطه
-         نظارت بر حسن اجرای طرح‌هاي تحقیقاتی مصوب از طريق ناظرين طرح‌هاي تحقيقاتي
-         تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه بر اساس نيازها و امكانات موجود
-         ارائه خدمات و نظارت بر قراردادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی با دانشگاه ها و موسسات علمي ديگر
-         نظارت و پيگيري بر امور مربوط به مراكز تحقيقاتي دانشگاه