نام و نام خانوادگی عنوان شغلی / پست شماره تماس
دکتر مجید میرمحمدخانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 02333451336
دکتر فاطمه احسانی مدیر پژوهش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی 02333451336
دکتر مجید اسلامی
مدیر اطلاع رسانی پزشکی 02333451336
دکتر آنا عبدالشاهی مدیر دفتر توسعه و فناوری سلامت - سرپرست دفتر ارتباط با صنعت 02333441022 داخلی 2112
خانم ناهید هوشمند کارشناس کمیته اخلاق 02333441022 داخلی 2114
مهندس علیرضا عمادی مسئول دفتر و کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری 02333441022 داخلی 2120
خانم فاطمه رهایی کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2126
خانم سمانه لواف کارشناس طرح های تحقیقاتی و کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه 02333441022 داخلی 2124
خانم الهه صباغیان کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2108
آقای عبدالوهاب مشتاقیان کارشناس دفتر توسعه و فناوری 02333451336 داخلی 2116
خانم زهرا رسولی نژاد کارشناس طرح تحقیقاتی 02333451336 داخلی 2117
خانم مارال همتی کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه 02333441022 داخلی 2118