نام و نام خانوادگی عنوان شغلی / پست شماره تماس
دکتر پرویز کوخایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 02333451336
دکتر فاطمه احسانی مدیر پژوهش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی 02333451336
دکتر بهادر باقری مدیر اطلاع رسانی پزشکی 02333451336
دکتر مرجان بهرامی نسب مدیر دفتر توسعه و فناوری 02333441022 داخلی 2112
دکتر علی ولی نژادی مسئول علم سنجی 02333441022 داخلی 2107
دکتر رقیه محمدی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 02333441022 داخلی 2107
خانم ناهید هوشمند کارشناس کمیته اخلاق 02333441022 داخلی 2114
مهندس علیرضا عمادی کارشناس امور مربوط به همایش، کارگاه و انتشارات 02333441022 داخلی 2116
خانم فاطمه رهایی کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2126
خانم شمیلا دانایی کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2125
خانم سمانه لواف کارشناس طرح های تحقیقاتی و کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه 02333441022 داخلی 2124
خانم الهه صباغیان کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2125
آقای عبدالوهاب مشتاقیان مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری  و کارشناس دفتر توسعه و فناوری 02333451336 داخلی 2120