نام و نام خانوادگی عنوان شغلی / پست شماره تماس
دکتر مجید میرمحمدخانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 02333451336
دکتر فاطمه احسانی مدیر پژوهش و ارزیابی مراکز تحقیقاتی 02333451336
دکتر بهادر باقری مدیر اطلاع رسانی پزشکی 02333451336
دکتر آنا عبدالشاهی مدیر دفتر توسعه و فناوری سلامت - سرپرست دفتر ارتباط با صنعت 02333441022 داخلی 2112
دکتر مرجان مومنی مسئول انفورماتیک و مسئول علم سنجی 02333441022 داخلی 2118
دکتر سمانه عرب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 02333441022 داخلی 2120
خانم ناهید هوشمند کارشناس کمیته اخلاق 02333441022 داخلی 2114
مهندس علیرضا عمادی مسئول دفتر و کارشناس فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری 02333441022 داخلی 2120
خانم فاطمه رهایی کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2126
خانم شمیلا دانایی کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2125
خانم سمانه لواف کارشناس طرح های تحقیقاتی و کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه 02333441022 داخلی 2124
خانم الهه صباغیان کارشناس طرح تحقیقاتی 02333441022 داخلی 2108
آقای عبدالوهاب مشتاقیان کارشناس دفتر توسعه و فناوری 02333451336 داخلی 2116
خانم زهرا رسولی نژاد کارشناس طرح تحقیقاتی 02333451336 داخلی 2117
خانم زهرا بابایی نیک کارشناس امور پژوهشی 02333441022 داخلی 2118