درج صحیح آدرس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در مقالات

از آنجائیکه جهت پذیرش مقالات در ارزشیابی دانشگاه از جانب وزارت مطبوع درج صحیح آدرس نویسندگان حائز اهمیت بوده و وزارت متبوع از پذیرش مقالاتی که کوچکترین نقش آدرس نویسی داشته باشند ، اجتناب می نماید لذا به پیوست الگوی نحوه درست آدرس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و دانشکده های تابعه ارسال می گردد. معاونت پژوهشی  از پرداخت حق التحریر به مقالاتی که در آدرس نویسی به شکل پیوست نکرده باشند معذور خواهد بود.

آدرس وابستگي (Affiliation) استاندارد: مركز تحقيقات ......، دانشگاه علوم پزشكي ......، نام شهر، ايران

رديف

نام مركز تحقيقات

افيليشن استاندارد مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي سمنان

1

مركز تحقيقات فيزيولوژي

Research Center of Physiology,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركزتحقيقات فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

2

مركز تحقيقات توانبخشي عصبيعضلاني

Neuromuscular Rehabilitation Research Center,Semnan University of Medical Sciences, Semnan,Iran

مركزتحقيقات توانبخشي عصبيعضلاني،دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

3

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت

Social Determinants of Health Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

4

مركز تحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم

Abnormal Uterine Bleeding Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركز تحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

5

مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي سيستم عصبي

Nervous System Stem Cells Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي سيستم عصبي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

6

مركز تحقيقات سرطان

Cancer Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركز تحقيقات سرطان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

7

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري

Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

8

مركز تحقيقات سلامت غذايي (نمك)

Food Safety Research Center (salt), Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

مركز تحقيقات سلامت غذايي (نمك)، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران