كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي سمنان بر اساس دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی (کمیته های ملی، دانشگاهی و سازمانی اخلاق) با هدف حفاظت از حرمت، حقوق، سلامت و ايمني شركت كنندگان در پژوهش و پژوهشگران و رعايت عدالت در توزيع منافع و خطرات بالقوه ناشي از پژوهش تشكيل شده است. با توجه به اهميت رعايت جنبه هاي اخلاق در پژوهش و حفظ حقوق آزمودني ها برای انجام هرگونه فعالیت پژوهشی اعم از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی سمنان دارا بودن مصوبه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه الزامی است.

تمامی طرح های پژوهشی و پایان نامه های مقاطع تحصیلی دانشگاه که در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات)ثبت شده اند از لحاظ جنبه های رعایت حقوق آزمودنی ها غربالگری می شوند. اجرای طرح هایی که در این غربالگری مورد تایید اخلاقی قرار می گیرند بلامانع است.

اهداف كميته اخلاق در پژوهش

1. رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي كيفي، توليدي، علوم پايه، مداخله اي، كارآزمايي باليني، اپيدميولوژيك تحليلي، اپيدميولوژيك توصيفي و طرح هاي مبتني بر اطلاعات بيمارستاني يا درمانگاهي.

2. مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق.

3. حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق.

4. پيشگيري از اجراي طرح هاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي.

5. ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در تحقيقات.

 

دانلود فرم مشخصات سامانه ملی کمیته اخلاق

 

تاریخ برگزاری جلسات کمیته اخلاق سال 1398

 

فلوچارت فرآیند بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی