طرح های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در سال 1400

 

نوع طرح

 

تامین کننده اعتبار عنوان طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه
پژوهشی سازمان صدا و سیمای مرکز سمنان دلایل پائین بودن رشد جمعیت در استان سمنان و نقش رسانه استانی در پیاده کردن سیاست های جمعیتی