به منظور بررسی رضایت محققین دانشگاه از روند انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، فرم رضایت سنجی محققین طراحی شده است.

از محققین محترم تقاضا می شود با تکمیل صادقانه فرم زیر، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

 

 

 فرم رضایت‌سنجی محققین (نسخه جدید)