با عنايت به اينكه يكي از شروط تسويه حساب اعضاي محترم هيات علمي (اتمام تعهدات قانوني، انتقالي، بازنشستگي) در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، عدم وجود طرح تحقيقاتي در حال اجرا مي باشد، تسويه حساب اعضاي محترم هيات علمي در اين معاونت تابع شرايط ذيل مي باشد.

1.اعلام تاييد نهايي طرح هاي در حال اجراي مجري با ارائه مستندات پژوهشي (گزارش نهايي، مقاله منتج از طرح تحقيقاتي طبق قرارداد موجود  و كاربرگ ترجمان دانش و يا گواهي ثبت اختراع )

2. معرفي مجري جديد به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه (ارسال درخواست توسط مجري اول طرح طبق قرارداد و مجري جايگزين طرح طبق فرمت پيوست )

 

دانلود فرمت درخواست مجری جایگزین