به استحضار می رساند به منظور چابک سازی فعالیت های پژوهشی دانشجویان، من بعد در تمام مقاطع تحصیلی از فرم جدید پروپوزال استفاده شود.

فرم جدید پروپوزال دانشجوئی