مدیریت کمیته مالکیت فکری

سرکار خانم دکتر آنا عبدالشاهی

شماره تماس: 31052112-023

آدرس ایمیل: ana.abdoshahi@gmail.com

کارنامه علمی (CV)