مرکز توسعه تحقیقات بالینی

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امیرالمومنین (ع)سمنان

 

معرفی مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­ های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد.