مشاوران واحد توسعه تحقيقات بالينی

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

آخرين رشته تحصيلی

نوع ارائه مشاوره

E-mail

تلفن همراه

1

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

متدولوژي

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

2

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

مقاله نويسی

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

3

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

آمار و اناليز داده ها

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

4

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

جستجوی منابع

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

5

دکتر عباس زیاری

متخصص پزشکی اجتماعی

پروپوزال نويسی- قوانین و مقررات پژوهشی

abbas.ziari@yahoo.com

09122316001

6

فاطمه تقی پور

کارشناس ارشد روانشناسی

مشاور امور کامپیوتری و جمع آوری داده

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600

7

فاطمه تقی پور

کارشناس ارشد روانشناسی

سابميت و پیگيری چاپ مقالات

AHCRDU.Semums@yahoo.com

09384570600