ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت (Registry) نقش موثری در تشخیص و اندازه گیری میزان گسترش یك بیماری خاص و یا یك رویداد بهداشتی در جامعه دارد و نظام سلامت را قادر می‌سازد بر كیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده نظارت بهتر و موثرتری داشته باشد. نظام ثبت همچنین منبع مناسبی برای تشخیص بیماران به منظور انجام مطالعات پژوهشی بعدی از قبیل مطالعات كوهورت و كارآزمایی بالینی فراهم می آورد. خوشبختانه  دفتر دانشگاهی نظام ثبت بیماری ها و سایر داده های نظام سلامت در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی سمنان  ایجاد گردیده است. این دفتر ، وظیفه ساماندهی نظام های ثبت موجود در دانشگاه و ایجاد بستر مناسب برای طراحی سامانه های ثبت نوین در حوزه سلامت به عنوان زیربنایی برای گسترش پژوهش های علوم پزشكی و سلامت را بر عهده دارد.