مطالعات هم گروهی (کوهورت) دسته ای از مطالعات توصیفی-تحلیلی هستند که در آن گروه های مورد مطالعه دارای مواجهه و بدون مواجهه از نظر پیامد (بیماری) در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرند و یا ویژگی های مختلف از گروهی از افراد ثبت می شوند و در طول زمان پیامدهای مختلف در آنها ثبت، بررسی و تحلیل می شوند. مطالعات کوهورت عموماً طولانی مدت و گران قیمت هستند از این رو لازم است بررسی و نظارت دقیقی در خصوص لزوم و روش انجام آنها صورت گیرد.

دفتر مطالعات کوهورت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  در ساختار امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مسئول بررسی درخواست های انجام این مطالعات در دانشگاه است و ضمن راهنمایی و هدایت پژوهشگران در جهت نگارش صحیح پروپوزال مطالعه کوهورت و آگاهی بخشی در خصوص پیش نیازها و زیرساخت های لازم، نظارت بر حسن انجام این مطالعات را بر عهده دارد.