مطالعه سلامت مادران و فرزندان سمنان

Semnan Birth Cohort

معرفی مطالعه:

علت بسیاری از بیماریها در دوران کودکی و بزرگسالی مانند بیماری های قلبی و عروقی و بدخیمی ها ریشه در مواجهات جنینی و دوران اولیه زندگی دارد (Developmental Origins of Health and Disease, DOHaD) . مواجهه والدین با عوامل شیمایی، فیزیکی، بیولوژیکی و فشارهای روانی به ویژه در دوران بارداری  می‏تواند منجر به عوارضی در جنین شود که بعد از  تولد کودک  ممکن است در قالب برخی بیماری ها خود را نشان دهد. حتی تاثیر سوء این  مواجهات در برخی شرایط  می‏توانند به طور ناخواسته  به نسل های بعدی نیز   منتقل شوند.  به عنوان یک گذار اپیدمیولوژیک در سال های اخیر در ایران و سایر  کشورها افزایشی در شیوع بیماریهای مزمن غیرواگیر و سهم آنها در بیماری زایی و مرگ و میر روی داده است  افتاده است و انتظار می رود  این روند در سالهای پیش رو نیز ادامه داشته باشد. بنابراین مداخلات در جهت پیشگیری از این بیماریها  جزو اولویتهای اصلی برای سیستم سلامت انسان تلقی می‏شود. در این حیطه DOHaDدیدگاه  جدیدی به سمت شناخت و بکارگیری  روشهای جدید مداخلات جهت پیشگیری از بیماریهای  غیرواگیر ایجاد کرده است که  با توجه به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی، اطلاعات به دست‏ آمده از کشورهای غربی نمی تواند قابل تعمیم به جامعه ایرانی باشد. پروژه مطالعه سلامت مادران و فرزندان  سمنان  (Semnan Birth Cohort) در کنار سایر مطالعات کهورت متولدین  به عنوان بخشی از مطالعه کهورت پرشین (Persian Birth Cohort)  قسمتی از  یک مطالعه آینده نگر و جمعیت محور بزرگ  بر روی جمعیتی منتخب و نماینده جامعه ایرانی  است که هم اکنون در قالب یک طرح بزرگ ملی و  چند مرکزی در حال انجام است تا DOHaD در جمعیت ایرانی بررسی شود. یافته ‏های این مطالعه اطلاعات ذیقیمتی برای سیاستگذاران در زمینه مداخلات بر روی ایرانیان  فراهم خواهد کرد، علاوه بر این ایران را تبدیل به کشوری پیشرو در زمینه این نوع پژوهش خواهد کرد.