کارشناس کمیته مالکیت فکری

سرکار خانم فاطمه رهایی

شماره تماس: 31052126-023

شرح وظایف کارشناس کمیته مالکیت فکری:

  • هماهنگی برای امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته مالکیت فکری
  • تهیه پیش نویس های لازم برای اطلاع رسانی و مکاتبات کمیته مالکیت فکری
  • هماهنگی امور مربوط به برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی
  • اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص موارد مربوط به اظهارنامه، سایت، برنامه ها، کارگاه ها و آرشیو فیلم های آموزشی مالکیت فکری
  • هماهنگی با شرکت های معتبر در خصوص انجام مشاوره های تخصصی ثبت اختراعات داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه مالکیت فکری