تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

علیرضا عمادی

کارشناس امور مربوط به همایش، کارگاه و انتشارات 

02333441022

داخلی 2116

 

 

شمیلا دانایی

کارشناس طرح های تحقیقاتی

02333441022

داخلی 2125

 

ناهید هوشمند

کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

02333441022

داخلی 2114

 

فاطمه رهایی

کارشناس طرح های تحقیقاتی

02333441022

داخلی 2126

سمانه لواف

کارشناس طرح های تحقیقاتی و کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه

02333441022

داخلی 2124

 

عبدالوهاب مشتاقیان

مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

کارشناس توسعه و فناوری

کارشناس مرکز رشد

02333451336

داخلی 2120


مارال همتی

کارشناس مرکز تحقیقات سرطان

02333441022

داخلی 2115