تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 

علیرضا عمادی

 

مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری

 

02333451336

 داخلی 2120

 

ناهید هوشمند

 

کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی

 

02333441022

داخلی 2114

 

فاطمه رهایی

 

کارشناس طرح های تحقیقاتی

 

02333441022

داخلی 2126

 

سمانه لواف

 

کارشناس طرح های تحقیقاتی و کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 

02333441022

داخلی 2124

 

عبدالوهاب مشتاقیان

 

کارشناس توسعه و فناوری و

کارشناس مرکز رشد

 

02333451336

داخلی 2116


مارال همتی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

کارشناس مرکز تحقیقات سرطان

02333441022

داخلی 2115

 

 

الهه صباغیان

 

کارشناس امور پژوهشی

02333441022

داخلی 2108

 

زهرا رسولی نژاد

 

کارشناس طرح های تحقیقاتی

02333441022

داخلی 2117

 

 

 

همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند:

زهرا بابایی نیک کارشناس امور پژوهشی
اسفند 1401
شمیلا دانایی کارشناس طرح های تحقیقاتی فروردین ماه 1400

 

افسانه مفتون

 

کارشناس مجلات مهرماه 1399