کارشناس کمیته

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ناهید هوشمند مطلق
 
مدرک: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه
 
تلفن: 02333441022  داخلی 2114
 
ایمیل: hushmand1020@yahoo.com