مسئول: دکتر مجید میرمحمدخانی دانشیار اپیدمیولوژی

 

کارشناس: آقای مهندس علیرضا عمادی