کارگاه یک روزه مقالات مروری (با تاکید بر مرورهای نظام مند و متاآنالیز)

معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه یک روزه مقالات مروری (با تاکید بر مرورهای نظام مند و متاآنالیز)

کارگاه یک روزه مقالات مروری (با تاکید بر مرورهای نظام مند و متاآنالیز)

کارگاه یک روزه مقالات مروری (با تاکید بر مرورهای نظام مند و متاآنالیز)

مدرس : دکتر مجید میرمحمدخانی، دکتر پرویز کوخایی، دکتر علی ولی نژادی و سرکار خانم مهدیه آرین

تاریخ برگزاری: 21 آذر ماه 1397

گروه هدف: اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دانشگاه

دانلود برنامه و اسلاید کارگاه

کلمات کلیدی